Εγγραφή στο Newsletter Εύρεση καταστήματος Κέντρο εξυπηρέτησης

Εγγύηση και σέρβις

Όροι εγγύησης

Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις/κανονισμούς του προϊόντος και την ποιότητα και την ασφάλεια που ισχύουν σήμερα γενικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής αγοράς της Κοινότητας.

Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία παραγωγής, κάθε προϊόν έχει υποβληθεί σε αρκετούς ελέγχους ποιότητας. Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν κατά τη στιγμή της αγοράς από έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στη συναρμολόγηση ή την κατασκευή.

Αυτή η εγγύηση δεν εκφράζει τα δικαιώματα που παρέχονται στους καταναλωτές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προιόν, και οι ορισμοί των οποίων, σε περίπτωση διαμάχης, υπερισχύουν σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας εγγύησης.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή/και κατασκευαστικές ανωμαλίες που διαπιστώνονται τη στιγμή της αγοράς ή κατά τη συνήθη χρήση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, Η Inglesina Baby S.p.A. αναγνωρίζει την εγκυρότητα των όρων της εγγύησης για μια περίοδο 24 μηνών μετά από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και στην περίπτωση που η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται και ισχύει για τον πρώτο ιδιοκτήτη του παρόντος προϊόντος που αγοράστηκε.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελλατωματικών εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων εξ’αρχής. Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, αν θα εφαρμόσει την εγγύηση μέσω της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος.

Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε τον σειριακό αριθμό και το αντίγραφο της απόδειξης που εκδόθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος, ελέγχοντας αν επάνω σε αυτή αναφέρεται κατά τρόπο ευανάγνωστο η ημερομηνία αγοράς.

Αυτοί οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που:Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις/κανονισμούς του προϊόντος και την ποιότητα και την ασφάλεια που ισχύουν σήμερα γενικά στις χώρες της Ευρωπαϊκής αγοράς της Κοινότητας.

Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία παραγωγής, κάθε προϊόν έχει υποβληθεί σε αρκετούς ελέγχους ποιότητας. Η Inglesina Baby S.p.A. εγγυάται ότι κάθε προϊόν κατά τη στιγμή της αγοράς από έναν Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στη συναρμολόγηση ή την κατασκευή.

Αυτή η εγγύηση δεν εκφράζει τα δικαιώματα που παρέχονται στους καταναλωτές σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, η οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προιόν, και οι ορισμοί των οποίων, σε περίπτωση διαμάχης, υπερισχύουν σε σχέση με το περιεχόμενο της παρούσας εγγύησης.

Σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάσει ελαττώματα στα υλικά ή/και κατασκευαστικές ανωμαλίες που διαπιστώνονται τη στιγμή της αγοράς ή κατά τη συνήθη χρήση, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης, Η Inglesina Baby S.p.A. αναγνωρίζει την εγκυρότητα των όρων της εγγύησης για μια περίοδο 24 μηνών μετά από την ημερομηνία αγοράς.

Η εγγύηση ισχύει μόνο στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν και στην περίπτωση που η αγορά έγινε από εξουσιοδοτημένο κατάστημα λιανικής.

Η εγγύηση αναγνωρίζεται και ισχύει για τον πρώτο ιδιοκτήτη του παρόντος προϊόντος που αγοράστηκε.

Η εγγύηση καλύπτει την αντικατάσταση ή επισκευή των ελλατωματικών εξαρτημάτων λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων εξ’αρχής. Η Inglesina Baby S.p.A. διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει κατά την κρίση της, αν θα εφαρμόσει την εγγύηση μέσω της επισκευής ή της αντικατάστασης του προϊόντος.

Για να χρησιμοποιήσετε την εγγύηση είναι απαραίτητο να παρουσιάσετε τον σειριακό αριθμό και το αντίγραφο της απόδειξης που εκδόθηκε κατά τη στιγμή της αγοράς του προϊόντος, ελέγχοντας αν επάνω σε αυτή αναφέρεται κατά τρόπο ευανάγνωστο η ημερομηνία αγοράς.

Αυτοί οι όροι της εγγύησης παύουν να ισχύουν στην περίπτωση που:

  • το προϊόν χρησιμοποιείται με διαφορετικούς τρόπους που δεν αναφέρονται ρητά στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης.
  • το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με όσα προβλέπονται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο.
  • το προϊόν έχει υποστεί επισκευές σε μη εξουσιοδοτημένα και συμβατικά κέντρα σέρβις.
  • το προϊόν έχει υποστεί τροποποιήσεις ή/και παρεμβάσεις τόσο στο δομικό μέρος όσο και στον κλωστοϋφαντουργικό τομέα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή. Ενδεχόμενες τροποποιήσεις απαλλάσσουν την Inglesina Baby S.p.A. από οποιαδήποτε ευθύνη.
  • το ελάττωμα οφείλεται σε αμέλεια ή απρόσεκτη χρήση (πχ. βίαιες προσκρούσεις των δομικών μερών, έκθεση σε δραστικές χημικές ουσίες, κλπ.).
  • το προιόν έχει παρουσιάσει φυσιολογική φθορά (πχ. τροχοί, κινούμενα μέρη, ύφασμα) που προκύπτει από μια παρατεταμένη και συνεχή χρήση προγραμματισμένη καθημερινά.
  • το προιόν έχει χαλάσει, έστω και τυχαία, από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή από τρίτους (π.χ. στην περίπτωση που αποστέλεται ως αποσκευή μέσω αεροπλάνων ή άλλων μέσων).
  • το προϊόν αποστέλλεται στον αντιπρόσωπο για σέρβις, χωρίς το πρωτότυπο της απόδειξης αγοράς και/ή χωρίς τον σειριακό αριθμό ή όταν η ημερομηνία αγοράς επάνω στην απόδειξη και/ή ο σειριακός αριθμός δεν είναι ευανάγνωστα.

Τυχόν βλάβες που θα προκληθούν από τη χρήση εξαρτημάτων που δεν παρέχονται και/ή δεν είναι εγκεκριμένα από την Inglesina Baby, δε θα καλύπτονται από τους όρους της εγγύησής μας.

Η Inglesina Baby S.p.A. αποποιείται κάθε ευθύνη για βλάβες σε πράγματα ή άτομα που προκαλούνται από ακατάλληλη και/ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, η Εταιρεία εξακολουθεί να παρέχει το σέρβις των προϊόντων της έναντι αμοιβής εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία της εισαγωγής στην αγορά των ιδίων, μετά την οποία θα αξιολογείται κατά περίπτωση η δυνατότητα παρέμβασης.

Η Inglesina Baby S.p.A. προκειμένου να βελτιώσει τα προϊόντα της, διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει και/ή να τροποποιεί οποιαδήποτε τεχνική ή αισθητική λεπτομέρεια χωρίς προειδοποίηση.

Τι μπορείτε να κάνετε εάν χρειάζεστε σέρβις για το προϊόν σας

Αν χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη για το προϊόν σας, σας καλούμε να επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Inglesina από τον οποίο έγινε η αγορά, δηλώνοντας τον σειριακό αριθμό του προϊόντος που αναφέρεται στο αίτημα (ο σειριακός αριθμός είναι διαθέσιμος στη συλλογή 2010).

Η ίδια η αντιπροσωπεία θα έρθει σε επαφή με την εταιρεία μας για την αξιολόγηση του τρόπου επέμβασης που είναι πιο κατάλληλος για τη δική σας περίπτωση και για να σας δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες.

Το δικό μας τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης είναι στη διάθεσή σας προκειμένου να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, μέσω γραπτού αιτήματος στη φόρμα Επικοινωνία.